A

A

Wyższe Seminarium Duchowne

       Patrzcie na swoją godność, bracia kapłani, i bądźcie świętymi, bo On jest święty. I jak Pan Bóg ze względu na tę posługę uczcił was ponad wszystkich ludzi, tak i wy więcej od innych kochajcie Go, szanujcie i czcijcie.
(św. Franciszek)

       Konstytucje Generalne Zakonu orzekają, iż: "Zakon Braci Mniejszych tworzą bracia tak duchowni, jak i bez święceń. Na mocy profesji wszyscy bracia są całkowicie równi co do praw i obowiązków zakonnych, z wyjątkiem tych, ktore wypływają ze święceń" (Art. 3). Oznacza to, że formacja braci, zarówno kandydatów do kapłaństwa, jak i tych, którzy chcą pozostać braćmi świeckimi, jest wspólna. Rozpoczyna się ona z chwilą wstąpienia do Braci Mniejszych, a swój punkt kulminacyjny znajduje w profesji wieczystej.

       Prócz tego istnieje formacja do posług, jakie dani bracia mają spełniać w Zakonie, która rozpoczyna się bezpośrednio po nowicjacie. Kandydaci do stanu kapłańskiego są zatem kierowani do Wyższego Seminarium Duchownego naszej Prowincji, w klasztorze św. Franciszka w Kalwarii Zebrzydowskiej. Tam zdobywają odpowiednie wykształcenie i przygotowują się do przyjęcia święceń.

       Wyższe Seminarium Duchowne Prowincji OO. Bernardynów nie różni się zasadniczo od innych seminariów. Cykl wykładów obejmuje 6 lat (11 semestrów), z czego 2 lata przeznaczone są na przedmioty filozoficzne, a 4 - teologiczne. Seminarium jest afiliowane do Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (dawnej Papieskiej Akademii Teologicznej), dzięki czemu bracia kończący naukę otrzymują tytuł magistra teologii.Wykłady odbywają się w budynku seminaryjnym. Większość wykładowców to Bernardyni; część wykładów prowadzą także członkowie innych zakonów, księża diecezjalni i osoby świeckie.

        Jednak życie w seminarium to nie tylko wykłady i egzaminy. Prócz wielu prac przy klasztorze seminaryjnym bracia podejmują również zadania związane z funkcjonowaniem sąsiedniego klasztoru sanktuaryjnego, takich jak: organizowanie Służby Bożej, pomoc w zakrystii, oprowadzanie pielgrzymów po kalwaryjskich Dróżkach i inne. Praca z pielgrzymami jest dobrą okazją do nawiązania kontaktu z ludźmi, co owocuje w późniejszej pracy duszpasterskiej.

       Przez cały czas seminarium bracia klerycy przygotowują się stopniowo zarówno do złożenia ślubów wieczystych, jak i przyjęcia święceń kapłańskich. Na III roku studium ma miejsce ceremonia przyjecia posługi lektora, a na IV roku - posługi akolity (związana z możliwością udzielania komunii św.) Zazwyczaj na początku V roku odbywa się uroczystość złożenia profesji wieczystej, a w kilka miesięcy później - pierwszy stopień święceń, zwany diakonatem. Po ukończeniu 11 semestru bracia bronią swych prac magisterskich i kończą naukę w seminarium. Ostatnie pół roku, jakie pozostaje do przyjęcia drugiego stopnia święceń - prezbiteratu, spędzają na praktykach w różnych klasztorach Prowincji.
 


Galeria: